ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cégnév: Vilmányi Szerszám  Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1204 Budapest Török Flóris u. 116. 

Adószám: 14269581-2-43

Közösségi adószám:

Cégjegyzékszám: 01 09 989526

Bankszámlaszám:

Számlavezető Bank:

Vezető tisztségviselő: Vilmányi László

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a Vilmányi Szerszám Kft. mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó és megrendelője között (a továbbiakban: Megrendelő) jönnek létre. Az ÁSZF által nem szabályozott esetekben a magyar jog, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés között, az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak.

 1. ÁRAJÁNLAT

A Vállalkozó által kiadott ajánlatok díjmentesek. Az ajánlatok mellékletei – ábrák, műszaki paraméterek, specifikációk stb.- általában előzetes, informatív jellegűek, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Megrendelői adatszolgáltatás tartalmáért a Megrendelő felel. Az ajánlatban kidolgozott műszaki megoldások a Vállalkozó szellemi termékei.

A Vállalkozó által írásban tett árajánlat az ajánlat Megrendelő részére történő megküldését követően, az ajánlaton szereplő dátumtól számított 30 napig érvényes és e határidőn belüli megrendelés esetén köteles az ajánlata szerinti tartalomnak megfelelő teljesítésnyújtására. Ettől eltérő érvényesség esetén, a Vállalkozó az érvényességet az ajánlatban külön feltünteti. Az árajánlat nem minősül megrendelésnek. Az árajánlatban szereplő árak a feltüntetett műszaki tartalommal értendők. A 30 napos ajánlati érvényesség határidőn túli megrendelés esetén Vállalkozó által új ajánlat kerül kiadásra, amely ajánlat tartalma az előző ajánlat tartalmától eltérhet.

Az árajánlati árak a teljes csomag, sávos mennyiségek esetén a sávonkénti teljes mennyiség megrendelése esetén érvényesek. Az ajánlat érvényességének letelte után, illetőleg a dokumentációkban történő bármilyen változtatás (anyagmódosulás, design, összetétel) esetén az Vállalkozó jogosult az általa korábban megadott árat módosítani.

 1. MEGRENDELÉS, EGYEDI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Megrendelő általi „Megrendelés” a Megrendelő ajánlattétele a szerződés megkötésére. A szerződés a “Megrendelés visszaigazolás” megküldésével vagy ˝Vállalkozási szerződés˝ megkötésével jön létre és a megrendelt Termék átvételével vagy a projekt átadás-átvételével, továbbá annak ellenértékének megfizetésével teljesül.

Megrendelő a Terméket, szolgáltatást kizárólag írásban (e-mailen küldött dokumentummal, formanyomtatványán) rendelheti meg a Vállalkozótól. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a Termék, Szolgáltatás paramétereit (anyagminőség, méret, mennyiség, felületkezelés módja és tulajdonságai, a kialkudott ár és szállítási határidő stb.), illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat.

A megrendelés elfogadásával kapcsolatban a Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A Vállalkozó által elfogadott és írásban visszaigazolt megrendelés alapján jön létre az Egyedi Szerződés a Felek között. A megrendelésben megjelölt Termék, Szolgáltatás tekintetében a Vállalkozó szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.

Vállalkozó visszautasítja a megrendelés elfogadását amennyiben:

– Megrendelő korábban nem teljesítette a termékátvételre, vagy a Termék ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét,

– más módon megsértette az Egyedi Szerződést avagy Általános Szerződési Feltételeket,

– ha fizetési késedelme áll fenn Vállalkozóval szemben,

– ha nem az ajánlatban szereplő feltételre történik a megrendelés,

– amennyiben a Szolgáltatásra átadott termék nem rendelkezik anyagspecifikációval (termékanyag előélete), illetve a Megrendelő nem ad meg rétegvastagsági értéket és/vagy nem fogadja el a Vállalkozó által meghatározott értéket.

A Megrendelő a megrendeléssel kötelezettséget vállal az ellenérték megfizetésére, a Vállalkozó pedig a megrendelés visszaigazolásával kötelezettséget vállal a Termék, Szolgáltatás megrendelésben meghatározott feltételek szerint nyújtására.

Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével lehetséges.

 1. ÁRAK

A Vállalkozó által adott ajánlati árak minden esetben egyedi árak. Az ajánlatokat, a Megrendelő által megküldött megrendelésben megjelölt devizanemben adja mega Vállalkozó. A kiadott árjegyzékek minden esetben tájékoztató jellegűek, egyedi árazás külön megegyezés után történik.

Vállalkozó általi megrendelés visszaigazolásban foglalt árak tartalmazzák a Termék, Szolgáltatás költségét, de nem tartalmazzák a jogszabályban meghatározott mértékű Általános Forgalmi Adó összegét valamint a szállítás költségeit.

A minimum számlaösszeg 3.000,- Ft + Áfa megrendelésenként.
Az árak nem tartalmazzák a Vállalkozó székhelyére és székhelyéről történő szállítás fuvarköltségét, mivel ezen szállítások elvégzése és költségeinek viselése Megrendelőt terhelik.

Vállalkozó által egyedi megrendelések alapján végzett tevékenység vonatkozásában a tárgyhavi munkák elszámolására teljesítéskor kerül sor, melynek során Vállalkozó számlát állít ki.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó 10% mértékű késedelmi kamatot számít fel késedelmi kamatként. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig esedékes.

 1. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A megrendelt tételeknél a teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásával kezdődik és a visszaigazolásban meghatározott határidőben teljesül, amennyiben a felek minden műszaki és kereskedelmi feltételben megállapodtak, illetve a Megrendelő minden, a határidőre történő teljesítéséhez szükséges intézkedést megtett (pl. rendelés, előre utalás stb.).

El nem hárítható olyan vis major körülmény esetén – melyre Vállalkozónak . nincs ráhatása – a szállítási határidő vis majorral érintett időtartammal meghosszabbodhat.

Tervezés, Gyártás, Kivitelezés, Felületkezelés esetén a teljesítési határidő a folyamatban lévő egyéb teljesítések figyelembe vételével kerül meghatározásra.

Vállalkozó a Megrendelőt a Termék / Szolgáltatás elkészültéről, szállításra kész állapotáról haladéktalanul írásban értesíti.

Amennyikben a Termék elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.

Az Egyedi Szerződésben meghatározott teljesítési határidők az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott információk alapján kerültek meghatározásra.

Amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza az abban megadott határidő szerinti teljesítést, haladéktalanul, írásban köteles közölni a késedelem tényét, okát és várható időtartamát, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni. A Vállalkozó a kitűzött póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Vállalkozó jogosult a rész-szállításra illetve a rész-számla kiállítására.

 1. MEGRENDELŐ KÉSEDELME

Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben a Vállalkozót megillető egyéb jogokat nem érintve Vállalkozónak lehetősége van

 • az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat a Megrendelő költségére és kockázatára őrizni;
 • kárenyhítés keretében a Termékeket/Szolgáltatásokat az adott piaci körülmények között elérhető ésszerű áron harmadik személyek számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken a Termékekért/Szolgáltatásokért kapott vételárral, azzal, hogy a vételárból Vállalkozó levonhatja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit.
 • a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett Termék/Szolgáltatások nettó vállalkozói díjának 1 %-a/nap.

Ha a Megrendelő nem veszi át az árut az átadás-átvétel rögzített időpontját vagy készre jelentést követő 30 napon belül, akkor a 31. napon az ügylet a Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Vállalkozó jogosult a számla kiállítására és a kikötött vételárra.

 1. TELJESÍTÉS

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye Vállalkozó székhelye: 1204 Budapest Török Flóris u. 116. Vilmányi Szerszám Kft. A teljesítés történhet a termék szállítmányozó vagy fuvarozó részére történő átadásával vagy a termék feladásával is. Vállalkozó jogosult rész- és előszállításra is azzal, hogy az ilyen módon történő teljesítés nem lehet a Megrendelőre terhesebb, mint a szerződéses teljesítés. A kárveszély a Megrendelő vagy a szállítmányozó/fuvarozó részére való átadással száll át.

A szállítmányt a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítja Vállalkozó a Megrendelő általa megjelölt kockázati körben. Vállalkozó a teljesítése során alvállalkozót igénybe vehet. Az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az átvett Terméket/Szolgáltatást, az átvételt követően haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben annak mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Vállalkozóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Vállalkozó az elkészült teljesítéseket átadás-átvételi eljárás keretében szállítólevélen, vagy teljesítés igazoláson adja át a Megrendelőnek. Az átvétel során nem szükséges vizsgálni a Termékek azon tulajdonságait, melyek minősége tanúsításra kerül.

Áruvisszaküldés csak kölcsönös megegyezés alapján lehetséges.

 1. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

A Megrendelő a számla ellenértékét a megrendelésen szereplő, meghatározott fizetési mód és ütemezés szerint, határidőre köteles megfizetni.

A számla kibocsátásának és befogadásának feltétele a Felek képviselői által aláírt teljesítésigazolás és-vagy szállítólevél, csomag átvételi elismervény.

 1. TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁS ÉS KÁRVESZÉLYVISELÉS

A Termékek tulajdonjoga a vállalkozói díj Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása napján száll át a Megrendelőre kivétel ez alól a Megrendelő tulajdonát képező és Vállalkozó részére munka elvégzése céljából átadott munkadarab. Vállalkozó fenntartja a jogát a Termékek visszakövetelésére, a vállalkozói díj kifizetésnek késedelme vagy elmulasztása esetén. A kárveszély a Termék birtokba adásával száll át a Megrendelőre.

 1. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő az előírt határidőn belül köteles a Vállalkozó részére megadni az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges információt.

Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő 3 munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni a Vállalkozó részére. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Megrendelő köteles a gyártott és/vagy felületkezelt termékeket a vonatkozó műszaki és felhasználási információk alapján meghatározott feltételek szerint használni.

 1. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Vállalkozó köteles a Megrendelőtől átvett Termékeket a mindenkori legmagasabb minőségű szolgáltatással kezelni, úgy, hogy az esetleges előzetes egyeztetésnek megfelelően a Megrendelői elvárásokat kielégítse.

 1. A FELEK KÖZÖS KÖTELEZETTSÉGE

A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében.

A teljesítést érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat, felszólításokat, vagy a tájékoztatást az azt közlő szerződő fél köteles írásba foglalni és a másik szerződő fél képviselőjének átadni vagy a szerződő fél székhelyére ajánlott levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben megküldeni. Felek egyike se hivatkozhat utóbb olyan tényekre, körülményekre, mellyel kapcsolatosan írásbeli tájékoztatási kötelezettségének jobb tudomása ellenére nem tett eleget.

A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, a Termékek/Szolgáltatások szükséges dokumentációit a Megrendelő részére átadta és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette. Megrendelő akkor teljesített szerződésszerűen, ha a Termékeket/szolgáltatásokat szállítólevéllel együtt átvette és a vállalkozói díjat az Egyedi Szerződésben foglaltak szerint megfizette Vállalkozó részére.

 1. TESZT, PRÓBAÜZEM, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A felek az Egyedi Szerződésben megállapodhatnak arról, hogy egy egységes rendszert alkotó Termékek/Szolgáltatások tekintetében a szállítást megelőzően tesztet folytatnak le. A teszt színhelyét a Vállalkozó és a Megrednelő közösen választja meg, elvégzése rendes munkaidőben kell hogy történjen.

 1. TITOKTARTÁS

Megrendelőt titoktartási kötelezettség terheli Vállalkozó üzleti titkai vonatkozásában, ahogyan Vállalkozót is Megrendelő üzleti titkait érintően.

Üzleti titok minden Vállalkozó gazdasági tevékenységhez kapcsolódó olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása Vállalkozó jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, ide nem értve azokat az információkat, dokumentumokat és a adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy köztudomásúak.

A titoktartási kötelezettségre figyelemmel Megrendelő köteles Vállalkozó és közötte meglévő jogviszony a Vállalkozó által történő Egyedi Szerződés teljesítése során a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, illetve Megrendelő tudomására jutott Vállalkozói üzleti titkot megőrizni, titoktartással kezelni az üzleti titokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat betartani, s Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fedheti fel Vállalkozó üzleti titkait harmadik fél előtt. Megrendelőt terhelő titoktartási kötelezettség a felek közötti jogviszony megszűnését követően is határidő nélkül fennáll, s annak megszegése esetében a következményekért a felelősség Megrendelőt terheli, miként alkalmazottai titoksértése esetén is.

A titoktartási kötelezettség Megrendelő általi megsértése esetén Megrendelő felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé, mely alapján önmagában a titoktartási kötelezettség megsértése ténye is megalapozza Megrendelő kártérítési felelősségének megállapítását azaz Megrendelő felelősséggel tartozik mind a titoktartási kötelezettség megszegéséért, mind ezen kötelezettség megszegése következtében Vállalkozónál keletkező károkért.

 1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Olyan károkért, amelyek nem a megrendelt Termékben keletkeztek a Vállalkozó csak felróhatóság esetén felel.

Amennyiben a Termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok (Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (fájlok), rajzok vagy minták) alapján készült, úgy azok hibájából, hiányosságából vagy nem megfelelősségéből eredő bármilyen kárért vagy más következményért a Vállalkozó nem felelős.

Amennyiben a Vállalkozó mintadarab legyártását vállalja, annak költségét előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő köteles kiegyenlíteni, még akkor is, ha a széria gyártására nem kerül sor. A Megrendelő által jóváhagyott minta alapján legyártott Termék legyártása után a Vállalkozó nem fogad el a Terméken észlelt, de a jóváhagyáskor is már meglévő, de Megrendelő által nem észrevett hibát, így e vonatkozásban felelősség a Vállalkozót nem terheli.

A Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon, vagy kivizsgáltasson.

A Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A Vállalkozó kártérítési felelőssége nem haladhatja meg az Egyedi Szerződés alapján a Vállalkozót megillető díj összegét, kivéve a Vállalkozó szándékos, az életben-, testi épségben-, egészségben, továbbá bűncselekménnyel okozott kár eseteit.

Kizárt a Vállalkozó felelőssége mindazon károk tekintetében, amelyek a Megrendelő által átadott anyag alkalmatlan minősége – pl. anyaghiba, megmunkálási maradványok, hibás gyártástechnológia stb. – következménye, ugyanakkor a Vállalkozót az általa elvégzett teljesítés ellenértéke – azaz a vállalkozói díj összege – megilleti. Ugyancsak nem tartozik felelősséggel a Vállalkozó azon károk megtérítése vonatkozásában, amelyek, az elvárható gondosság megléte ellenére a termék tárolása, szállítása és vámkezelése során keletkeztek.

Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv 6:152 § alapján kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevétel kieséséből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből, illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért.

Megrendelő általi, a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen kívüli károkozásból eredő követeléseit kizárólag a Vállalkozóval mint jogi személlyel szemben érvényesítheti, a vezető tisztségviselő csak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott estekben tartozhat felelősséggel közvetlenül Megrendelő felé.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Megrendelő a Vállalkozót megillető vállalkozási díjat a Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra az ajánlatban megjelölt fizetési mód szerint köteles megfizetni. Amennyiben az ajánlat ilyet nem tartalmaz, akkor a számla kibocsátásától számított 30 napon belül köteles fizetést teljesíteni.

Egyéb megállapodás hiányában, a nettó 10.000,- Ft alatti számla összegének kiegyenlítése készpénzben történik, a Termék átvételekor.

Amennyiben a Megrendelő Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vállalkozói díjat, vállalkozói díjrészletet, vagy más vállalkozói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Vállalkozó egyéb jogait, a Vállalkozó felfüggesztheti a Megrendelő által kiadott megrendelés teljesítését és ezzel egy időben késedelmi kamatot követelhet A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva 10 % mértékű a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett.

A felfüggesztés tartalmával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. A Vállalkozó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Megrendelő megtéríteni köteles.

Amennyiben a Megrendelőnek nyitott (lejárt) számlája van, Vállalkozó kizárólag előre utalással vagy készpénz fizetés mellett teljesít megrendelést.

 1. VIS MAIOR

Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő és így nem áll a felek ellenőrzése alatt. Ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: kormányintézkedés, jogszabály vagy egyéb állami szerv intézkedése, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), embargó, szabotázs, sztrájk és munkavállalói viták. Amennyiben valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, az Egyedi Szerződés teljesítésének határideje meghosszabbodik az esemény, illetve annak elhárításához szükséges idő tartalmával. Amennyiben bármely fél vis maior miatt három hónapot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsége teljesítésében, lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – elszámolási kötelezettséggel –

– az Egyedi Szerződéstől elállni, illetve

– az Egyedi szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni.

 1. JÓTÁLLÁS

Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, Vállalkozó az általa gyártott Termékekre, Szolgáltatásokra 12 hónapra jótállást vállal, feltéve, hogy a Vállalkozó által rendelkezésre bocsájtott használati információk alapján történik az alkatrészek beépítése, használata. Vállalkozó jótállási kötelezettségét elsősorban kijavítással teljesíti. Amennyiben a Termékek/Szolgáltatások valamely alkatrésze kijavításra kerül a jótállási idő alatt úgy a kijavított alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot. Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra:

 • szándékos károkozás és gondatlanság,
 • természetes elhasználódás,
 • mechanikus sérülés, szakszerűtlen szerelés, szakszerűtlen üzembe helyezés, szakszerűtlen használat, kezelés vagy tárolás miatt,
 • rendeltetésellenes használat, vagy fokozott igénybevétel,
 • Vállalkozó által megadott iránymutatás szerinti környezeti feltételek fenntartásának elmulasztása,
 • a szállítás során történő terméksérülés,
 • azok az okok, amelyek a Vállalkozó ésszerű ellenőrzésén kívül esnek;
 • nem megfelelő tisztítóanyag használata (lúg, sav, stb.);
 • a csúszó-, kopó alkatrészek természetes kopása..

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

Vállalkozónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Megrendelő a teljes vállalkozói díjat az esedékességkor nem fizeti meg.

 1. JÓTÁLLÁSI ÜGYINTÉZÉS

Ha a termék a jótállási időn belül meghibásodott, a Megrendelő erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni, majd előzetes egyeztetés után a terméket – ha az nem egy telepített berendezés – köteles Vállalkozó székhelyére, személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton visszajuttatni.

Megalapozott Megrendelői igény esetén a Termék Vállalkozó székhelyére történő szállítási költségét Vállalkozó utólagosan megtéríti, legfeljebb Vállalkozó saját szállítási költségeinek erejéig.

A Termékeket eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszaküldeni a csereigény érvényesítéséhez. Postai szállítás, illetve futárszállítás esetén a szükséges papírokon túlmenően hibaleírás valamint napközbeni telefonos elérhetőség megadása is szükséges. A Terméket megfelelő csomagolással kell ellátni, a szállítás során keletkezett károkért Vállalkozó nem felel.

A visszaszállított Termék bevizsgálásra kerül, Vállalkozó azok javíthatóságát vagy a cserejogosultságot megállapítja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és a felmerült költségek a Megrendelőt terhelik.

 1. ÜGYFÉL REKLAMÁCIÓ

A reklamáció érvényesítésének helye Vállalkozó székhelye. A kifogásolt Terméket eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Vállalkozó nem felel a csomagolás elégtelensége vagy alkalmatlansága miatt bekövetkező károkért.

Az igényérvényesítés feltétele a számla, bemutatása, amennyiben ki lett állítva valamint a meghibásodás leírása.

Amennyiben a reklamáció megalapozatlan, Vállalkozó a hiba feltárása után árajánlatot küld a Megrendelőnek a várható javítási költségről.

Amennyiben a Megrendelő vállalja a javítási költség megtérítését, Vállalkozó a javítást elvégzi, vagy elvégezteti, majd a javítási költségről számlát állít ki a Megrendelő részére.

Amennyiben a Megrendelő nem kéri a javítást, akkor az addig felmerült költségek kerülnek Megrendelő részére számlázásra (esetleges szállítás, hibafelmérés, stb.).

A reklamáció megalapozottsága esetén a szállítási költségeket Vállalkozó Megrendelő részére megtéríti legfeljebb Vállalkozó által alkalmazott szállítási díj erejéig.

 1. ELÁLLÁS

Amennyiben a megrendelt Termékek még nem kerültek leszállításra, a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhat az Egyedi Szerződéstől, feltéve, hogy a megrendelt Termék vagy Szolgáltatás addigi készültségi foka szerinti minden felmerült költségét megfizeti a Vállalkozónak.

 1. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

Vállalkozó azonnali hatállyal rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, amelyben

 • Megrendelő az Egyedi Szerződés bármely lényeges feltételét megszegi;
 • Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét;
 • Megrendelő ellen végrehajtási eljárás indul vagy Megrendelő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül (ideértve a tényleges fizetésképtelenséget is, valamint a csődeljárást, felszámolási eljárást) ;
 • Megrendelő pénzügyi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy képtelen lesz a Termékek/Szolgáltatások vállalkozói díját időben kiegyenlíteni és képtelen felajánlani bármilyen biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termékek/Szolgáltatások ellenértéke az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint megfizetésre kerül;
 • Megrendelő az esedékes részszámlá(kat) felszólítás ellenére sem egyenlítette ki
 • A Vállalkozó jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti.

Amennyiben jelen pontban foglalt valamelyik feltétel bekövetkezik Vállalkozó egyéb jogait nem érintve, Vállalkozó vagy felmondhatja az Egyedi Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, vagy felfüggesztheti a további teljesítést a Megrendelő felé fennálló bármilyen további kötelezettség teljesítése nélkül. Az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig Vállalkozó általi teljesítésre vonatkozó Megrendelőt terhelő elszámolási kötelezettséget.

 1. SZELLEMI TERMÉK, SZERZŐI JOG

Vállalkozó fenntartja a szerzői jogait a kivitelezői vagy projekt ajánlatban ismertetett saját műszaki megoldására, mint szellemi termékre.

 1. JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS

Az Egyedi Szerződésből eredő jogok gyakorlása során bármelyik fél mulasztása, vagy késedelme nem tekinthető jogról való lemondásnak, valamint az Egyedi Szerződésből eredő egyes jogok gyakorlása, vagy jogok részbeni gyakorlása nem zárja ki a további vagy más módon történő joggyakorlást, vagy bármilyen más lehetséges jogok gyakorlását.

 1. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés egy része, illetve bizonyos pontja érvénytelennek, illetve kikényszeríthetetlennek minősülnének, az Egyedi Szerződés többi része, illetve pontja változatlanul érvényesek maradnak, és a felek az érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen részt olyan érvényes, illetve kikényszerítő rendelkezéssel pótolják, amely a lehető legközelebb áll közös üzleti szándékukhoz.

 1. JOGUTÓDLÁS, ENGEDMÉNYEZÉS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS

Amennyiben a Szerződő felek személyében jogutódlás következik be, az nem érinti a Vállalkozó és a Megrendelő között korábban létrejött jogviszonyt, a jogutód a jogelőd által vállalt kötelezettséget teljesíteni köteles.

 1. ÉRTESÍTÉS, ÍRÁSBELI JOGNYILATKOZATOK

Minden értesítés írásbeliséget kíván, mely személyesen, vagy postán, faxon, illetve elektronikus levél útján kerül a másik fél részére továbbításra.

A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. abban az esetben is ha címzett az átvételt megtagadta. Ha kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 1. MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Vállalkozó az Egyedi szerződés teljesítése során a munkavégzés helyén betartja a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági (MEB) szabályokat, szabványokat. Amennyiben valamely személy a Vállalkozó felügyelete alatt álló munkaterületen nem tartja be a (munka) biztonsági előírásokat, illetve, ha más dolgozókat vagy a környezetet nagymértékben veszélyezteti, illetve, ha az e pontban foglalt szabályokat közvetlenül megszegi, Vállalkozó képviselője bármikor jogosult a munka leállítására.

Az említett esetekben – melyek egyik lehetséges következménye lehet a munka elkészültének késedelme-, a Vállalkozó szerződésszegése nem állapítható meg, s Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem terheli (pl. késedelem, stb. miatt).

 1. REFERENCIA

Vállalkozó jogosult a Megrendelővel kötött szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személypályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kérik tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében Vállalkozó a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés tényét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező termék, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

 1. IRÁNYADÓ JOG, VITARENDEZÉS

Az Egyedi szerződésben nem rendezett kérdésekben elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv szabályai továbbá a meglévő szakági jogszabályok az irányadók. A felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a viták eldöntésére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

——————————————-

Jelen dokumentum aláírás és bélyegző nélkül is érvényesnek tekintendő